TRƯỜNG THPT TRÀ BỒNG

Điện thoại: (055) 3.865.773
 Fax: (055) 3.865.773